لوازم زنبورداری

شان کندو چیست؟

 محتوای عسل حجره‌ها، وقتی دیواره‌های آماده به فاصله ۵ میلی متر از هر طرف در کندو گذاشته شود، زنبورها روی 6 ضلعی‌های سطح صفحه مومی شروع به ساختن دیواره‌های حجره‌ها می‌کند که در این عمل با استفاده از موم مترشحه از غدد موم ساز، نهایتا حجره‌ها یا خانه‌هایی به عمق ۱۲ تا ۱۸ میلی متر می‌سازند که از این حجره‌ها برای تخم گذاری ملکه و ذخیره کردن گرده گل ها یا عسل استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که زنبورها عملیات حجره سازی را در بهار؛ یعنی، زمانی شروع می‌کنند که شهد و گرده فراوان در طبیعت یافت شود.

زنبورهای موجود در یک کندو تا اواسط بهار به شدت تکثیر شده و جمعیت انبوهی را تشکیل می‌دهند. در این هنگام ملکه در بیشتر حجره‌های قاب‌ها تخمگذاری کرده و درون آنها لارو وجود دارد و بخش دیگر حجره‌ها نیز توسط زنبورهای کارگر با عسل پر شده است. بنابراین برای کم کردن تراکم جمعیت و فراهم شدن جا برای ذخیره عسل، باید یک طبقه کامل یا یک نیم طبقه روی کندو قرار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید