بیمه ثالث و مسئولیت مدنی

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی درقبال اشخاص ثالث (نیش زدن زنبور)

شرکت کارگزاری رسمی بیمه پیشرو تامین پوشش با کد 1554 وابسته به زنبورداران پیشرو
خسارت وارده به اشخاص ناشی از قصور
یا امحال و اشتباه زنبوردار که باعث آسیب رسیدن به اشخاص ثالث شود مانند گزیدگی زنبور در زنبورستان یا جاده‌ها که سبب مرگ و حوادث دیگر خواهد شد

ادامه مطلب