بیمه پیشرو

آیا مدیر ساختمان می‌شناسید؟

زندگی در یک آپارتمان نیازمند همکاری ساکنان آن در هزینه‌های مشترک است. معمولا مبلغی به صورت دوره ای با عنوان شارژ برای پرداخت این هزینه ها از ساکنان وصول می‌شود. اما این هزینه ها در اکثر مواقع برای تعمیرات و هزینه‌های خدمات مشترک مصرف می‌شود و در کمتر آپارتمانی مبلغی به عنوان هزینه‌های مربوط به بیمه آپارتمان وصول می‌گردد .

ادامه مطلب