دانشمندان همبستگی مثبت بین سلامت زنبور عسل وحضور در مناطق کشاورزی را ثابت کردند

دکتر محمد البراکی و همکارانش در این تحقیق می‌گویند: در فرایند پژوهش نیز گاهی حشره کش‌ها و آفت کش‌های کشاورزی موجب مرگ کلنی‌های زنبور عسل می‌شد در عین حال باید گفت اگر از این خطر صرفنظر کنیم

ادامه مطلب