کنه واروا

تاثیر ترکیبات فرّار (اسانس) بر کنه واروا روشی ملایم برای مبارزه با کنه ی انگلی در زنبورهای آپیس ملیفرا

تاثیر ترکیبات فرّار (اسانس) بر کنه واروا روشی ملایم برای مبارزه با کنه ی انگلی در زنبورهای آپیس ملی...

ادامه مطلب