آخرین خبرها

ژل رویال،خاصیت آنتی باکتریایی دارد

درمان با ژل رویال

لیپیدهای ژل رویال
حدود 3-19 درصد از وزن خشک ژل رویال را لیپیدها تشکیل می‌دهند که دومین ترکیب اصلی ژل رویال پس از پروتئین‌ها به شمار می‌آیند. حدود 80 – 90 درصد لیپیدهای موجود شامل اسیدهای چرب آزاد، و باقی لیپیدهای خنثی، استرول‌ها و هیدروکربن‌ها می‌باشند. عمده اسیدهای موجود در ژل رویال از نوع اسیدهای آزاد هستند؛ مونو و دی هیدروکسی‌اسیدها و دی کربوکسیلیک اسیدهای با 8-10 کربن از آن جمله هستند. اسید اصلی موجود در ژل رویال 10- هیدروکسی 2- دسنوئیک اسید (10hda)، از انواع اسیدهای اشباع نشده می‌باشد.
hda و سایر اسیدهای چرب ژل رویال خاصیت آنتی باکتریایی دارند. به همین دلیل آلودگی باکتراییی در ژل رویال به ندرت دیده می‌شود. سایر اسیدهای چرب اشباع شده نظیر مونو و دی هیدروکسی، مونو و دی کربوکسیلیک اسیدها به مقدار ناچیزی و حدود 5/0 – 1 گرم در 100 گرم ژل رویال وجود دارند.

دیدگاهتان را بنویسید