مجری طرح زنبورداری خبر داد: صدور الکترونیکی شناسنامه زنبورداری به طور آنی / عمار هاشمی

مجری طرح زنبورداری خبر داد: صدور الکترونیکی شناسنامه زنبورداری به طور آنی

 5/1/1403 مجری طرح زنبورداری وزارت جهاد کشاوزی گفت: براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی، در سال جاری ...

ادامه مطلب

مجله زنبورداران پیشرو شماره 41 مهر و آبان 1402 منتشر شد

مجله زنبورداران پیشرو شماره 41 مهر و آبان 1402 منتشر شد

چهل و یکمین شماره نشریه زنبورداران پیشرو با نقدی بر اصلاح نژاد زنبور عسل در ایران منتشر شد. به گز...

ادامه مطلب

صادق سهوانی

حالا نوبت شماست!

حالا نوبت شماست!
صادق سهوانی
صنعت پرورش زنبور عسل در چند سال اخیر از نظر تعداد بهره‌برداران و کلنی‌ها، صنایع تولیدی لوازم و تجهیزات زنبورداری افزایش چشم‌گیری داشته است و طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود 80 هزار نفر بهره بردار و 10 میلیون کلنی در سطح کشور موجود است اما با این رشد و گسترش شاخص‌های کمی و کیفی آن مطابق با انتظار رشد نداشته است.

ادامه مطلب

خبر فوری

زنبورداران در اقدامی همدلانه به کارزار درخواست بیمه تأمین اجتماعی بپیوندند

پیرو تصویب طرح پیشنهادی اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین در کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی برای برقراری بیمه تامین اجتماعی فراخوانی برای جمع آوری امضا و موافقت زنبورداران با این طرح ارائه شده که لازم است زنبورداران با اقدامی همدلانه و مجدانه آن را امضا کنند.

ادامه مطلب

بیمه ثالث و مسئولیت مدنی

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی درقبال اشخاص ثالث (نیش زدن زنبور)

شرکت کارگزاری رسمی بیمه پیشرو تامین پوشش با کد 1554 وابسته به زنبورداران پیشرو
خسارت وارده به اشخاص ناشی از قصور
یا امحال و اشتباه زنبوردار که باعث آسیب رسیدن به اشخاص ثالث شود مانند گزیدگی زنبور در زنبورستان یا جاده‌ها که سبب مرگ و حوادث دیگر خواهد شد

ادامه مطلب

کارگزاری بیمه زنبورداران پیشرو

انواع بیمه های مربوط به زنبورداری انج...

ادامه مطلب