خبر فوری

زنبورداران در اقدامی همدلانه به کارزار درخواست بیمه تأمین اجتماعی بپیوندند

پیرو تصویب طرح پیشنهادی اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین در کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی برای برقراری بیمه تامین اجتماعی فراخوانی برای جمع آوری امضا و موافقت زنبورداران با این طرح ارائه شده که لازم است زنبورداران با اقدامی همدلانه و مجدانه آن را امضا کنند.

ادامه مطلب