آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم, مقالات

درمان همگانی علیه واروا

درمان همگانی علیه واروا

درمان همگانی علیه واروا

درمان همگانی علیه واروا

با توجه به نیاز اتخاذ اقدامات هماهنگ برای مبارزه با آلودگی واروا لازم است
زنبورداران این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنند. دستورالعمل کنترل هجوم واروا
در امیلیا رومانیا که توسط وزارت بهداشت و مرجع ملی زنبورداری و وزارت کشاورزی
تهیه و تدوین شده را به خوبی بخوانید. به گزارش بخش بین الملل مجله زنبورداران
www.arapicoltori.it پیشرو به نقل سایت
-1 انجمن های محلی زنبورداری نسبت به این برنامه توافق کرد هاند که به
صورت کامل این برنامه را اطلاع رسانی کنند و زنبورداران را نسبت به اجرایی شدن
آن متقاعد سازند.

لزوم نظارت بر شرایط زنبورستان و انجام 2 تیمار کنه واروا در طول سال.
-2 دو درمان شامل درمان تابستانه و زمستانه است.

-3 در منطقه امیلیا رومانیا عملیات مبارزه با کنه واروا )کنترل تابستانه( در اوایل
ماه جولای انجام می شود فقط در مکانهایی امکان به تعویق انداختن مبارزه وجود دارد
که عسل دیرتر برداشت م یشود. البته شرایط زنبورستانهای آن منطقه باید بررسی
شود و مطمئن شوید که بیماری تحت کنترل است.

-4 تعویق مبارزه همگانی از سوی زنبورستانهای ذکر شده )در حال برداشت
عسل هستند( حداکثر 10 روز امکا نپذیر است یعنی حداکثر تا اول ماه اوت می باشد.

-5 باید توجه داشت که تعویق برنامه کنترلی از سوی بعضی زنبورستانها ممکن
است شرایط را برای مبارزه زمستانه دشوار سازد.

-6 یک مبارزه اید هآل آن است که با حضور حداکثری زنبورداران در زنبورستانها
عملیاتی شود.

داروی ضد واروآ2

داروی ضد واروآ2

-7 برای نظارت بر شرایط زنبورستانها و ارزیابی میزان آلودگی برداشتن کلاهک
)درپوش( سلول شفیره و یا شمارش به شیوه پودرشکر پیشنهاد می شود تا ارزیابی
دقیقی از میزان آلودگی داشته باشیم.

-8 بسیار مهم است که همه زنبورستا نهای یک قلمرو در یک دوره درمان شوند،
به طوری کها نجم نهای زنبورداران بتوانند با توجه بها رزیاب یهای هماهنگ، نشان ههای

دقیق تری را ارائه دهند، که به نتایج کلی بهتری دست یابد.

-9 از زنبورداران دعوت می کنیم تا در مورد نتایج پایش هجوم زنبورستا نهای
همسایه و مداخلات کنترل مرتبط، اطلاعاتی را مبادله کنند.

-10 برای انتخاب داروی ضد واروآ، لطفا به دستورالعم لهای مرکز مرجع
زنبورداری در دستورالعمل مربوطه مراجعه کنید.

داروی ضد واروآ2

داروی ضد واروآ2

-11 به یاد داشته باشید که داروها باید طبق دستورالعمل موجود در بسته بندی
مربوطه استفاده شود.

-12 این داروهای دامپزشکی را فقط می توان از نمایندگ یهای مجاز خرید
خریداری کرد.

-13 برای خنثی کردن مقاومت دارویی واروآ، توصیه م یشود داروهای مختلف
ضد واروآ را در طول زمان جایگزین کنید. بنابراین با مراجعه به پیشینه زنبورستان از
داروهایی که قبلا استفاده کردید از آن پرهیز کنید به ماده فعال داروها توجه کنید.
اجرای درما نهای واروآ در ثبت داروهای دامپزشکی )یا سایر اسناد شرکت، حتی
توسط کسانی که برای زنبورداران شهری ثبت می شود.

-14 اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب داروها را می توان از کارکنان دامپزشکی یا
مسئول فنی بخش، به ویژه از انجم نهای زنبورداران درخواست کنید.

-15 درخصوص بهر هگیری از هر دارو هرگونه عوارض نامطلوب داروها، عدم
اثربخشی یا عوارض جانبی مشکوک، باید به وزارت بهداشت گزارش شود.

-16 کلیه زنبورستان ها باید در پایگاه داده زنبورداری ثبت و کلیه کوچ کندوها،
بچ هدهی و تکثیر در خارج از قلمرو استا نهای منفرد باید مانند فروش ملکه زنبور،
زنبور پاکتی به همان واحد اطلاع داده شود.

-17 کارکنان اداره دامپزشکی اول علاوه بر انجام بررس یهای مورد نیاز در
بخشنام ههای جاری، آماده هرگونه همکاری و شفاف سازی می باشند.

ما به پایبندی
عمومی به کنترل واروآ به عنوان اقدامی ضروری برای بهبود شرایط مزارع زنبورداری
اعتماد داریم.

 

فروشگاه زنبورداران پیشرو اولین مرجع فروش تجهیزات و وسایل زنبورداری

فروشگاه زنبورداری

 

وسایل زنبورداری

وسایل زنبورداری

 

 

لباس و کلاه زنبورداری

لباس و کلاه زنبورداری

 

 

تجهیزات زنبورداری

تجهیزات زنبورداری

 

 

بیمه زنبورداری

بیمه زنبورداری

 

 

 

مجله زنبورداران

مجله زنبورداران

 

مرجع کتاب های زنبورداری

مرجع کتاب های زنبورداری

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید